ĐĂNG KÝ
Nhận thông tin

QUY HOẠCH TỈNH BÌNH ĐỊNH THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017; tại Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 05/3/2020, UBND tỉnh giao các sở, ban thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Ảnh minh họa

Về xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh; các sở, ban thuộc tỉnh, UBND cấp huyện có liên quan chủ trì đề xuất các nội dung do ngành, lĩnh vực và địa bàn mình phụ trách và phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh. Căn cứ quy định về trình tự, thủ tục để dự kiến thời gian hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh trong tháng 5/2019.

Về Kế hoạch tổ chức lập Quy hoạch tỉnh: Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai lập quy hoạch tỉnh; các sở, ban thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ là cơ quan đầu mối phối hợp, xây dựng các nội dung đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh; Việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh phụ thuộc với việc lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch vùng. Vì vậy, dự kiến sau khi ký hợp đồng tư vấn lập quy hoạch trong tháng 8/2020, thì việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh từ tháng 8/2020 đến tháng 01/2022 và trình thẩm định, phê duyệt, công bố Quy hoạch tỉnh từ tháng 02/2022 đến tháng 10/2022.

Về các nội dung đề xuất để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh: Các sở, ban thuộc tỉnh, UBND cấp huyện có liên quan nghiên cứu đề xuất nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý. Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ vai trò xử lý tổng hợp và điều phối chung các hoạt động xây dựng nội dung đề xuất. Các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch sẽ được tiếp thu có chọn lọc để đưa vào Báo cáo Quy hoạch tỉnh, theo hướng cân đối tổng thể, liên ngành, liên vùng, các nội dung đề xuất sẽ được điều chỉnh và là căn cứ để hoàn thiện bản quy hoạch; Các nội dung được tích hợp vào Quy hoạch tỉnh có thể bao gồm các nội dung chính về phát triển các ngành như: nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp, xây dựng; dịch vụ, du lịch; kết cấu hạ tầng; giáo dục; y tế; văn hóa, thể thao; sử dụng đất...các vấn đề về kinh tế biển, đảo, kinh tế vùng, liên vùng... và một số nội dung quan trọng khác; Kinh phí lập các nội dung tích hợp vào Quy hoạch tỉnh sẽ được tính toán chi tiết cụ thể trong quá trình xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch. Các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị để tự thực hiện hoặc thuê tư vấn thực hiện; Dự kiến một số nội dung chủ yếu đề xuất tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

Về tổ chức lập Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC): Việc xây dựng báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của Quy hoạch tỉnh được triển khai đồng thời, phối hợp chặt chẽ cùng quá trình lập Quy hoạch tỉnh để bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ và đảm bảo tiến độ của toàn bộ nhiệm vụ; Căn cứ nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban thuộc tỉnh, UBND các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức lập Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC).

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan lập Quy hoạch tỉnh, thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch và pháp luật có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo điều phối chung các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh và là chủ đầu tư thực hiện Dự án lập quy hoạch tỉnh và Dự án báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của Quy hoạch tỉnh.

Các sở, ban thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan và một số chuyên gia có nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với cơ quan lập Quy hoạch dưới sự chỉ đạo chung của cơ quan tổ chức lập quy hoạch đề xuất các nội dung tích hợp vào Quy hoạch, tổ chức nghiên cứu, xây dựng các nội dung đề xuất được phân công; tham gia, đóng góp các ý kiến đối với các nội dung của bản Quy hoạch.

Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch, các đơn vị tư vấn xây dựng các nội dung đề xuất để tích hợp vào quy hoạch, đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) chịu sự chỉ đạo trực tiếp của cơ quan lập quy hoạch và các sở, ban thuộc tỉnh có liên quan trong quá trình lập quy hoạch.

Các tổ chức chính trị xã hội và doanh nghiệp, người dân, các chuyên gia, nhà khoa học...là các đối tượng được tham vấn trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh.

Việc triển khai thực hiện Kế hoạch phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Ban chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh Bình Định; sự phối hợp, liên kết giữa các sở, ban thuộc tỉnh, các địa phương và các đơn vị liên quan. Các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phải đồng bộ, khả thi, xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và từng địa phương, đơn vị để tổ chức, thực hiện đạt kết quả các nội dung Kế hoạch

Nguồn binhdinh.gov.vn